Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie PDF Drukuj

 UWAGA!!!!

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje w zawodzie

prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Izby.

 

Zgodnie art. 3 ust. 3g pkt 4 ustawy o rzemiośle, na dzień 01.02.2017r., opłaty za egzaminy wynoszą odpowiednio:

a)      mistrzowski – 30% podstawy, tj. 1.321,00zł.

b)     czeladniczy - 15% podstawy, tj.      661,00zł.

c)      sprawdzający - 5% podstawy, tj.     220,00zł.

d)     poprawkowy- 50% opłaty określonej w lit. a albo b.

 W ust. 3g – przez podstawę, o której mowa w ust. 3g, pkt.4 lit. a-c, należy rozumieć kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 

 

Egzaminy ustalane są indywidualnie,

po złożeniu przez kandydatów

na czeladników i mistrzów wymaganych dokumentów.

 


 _________________________________________________________________________________

 

PASOWANIE 2015r

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła

i  Przedsiębiorczości w Szczecinie,

kultywując wielowiekową tradycję rzemiosła polskiego,

już po raz dziewiąty z rzędu,

zaprasza 14.09.2015r. o godz. 17:00 ,

rzemieślników, mistrzów szkolących

oraz rodziny tegorocznych absolwentów,

na uroczystość Pasowania - „wyzwalania"

na mistrza i czeladnika w rzemiośle,

która odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego

Uniwersytetu Szczecińskiego,

przy ul. Papieża Pawła VI 2 w Szczecinie.

_________________________________________________________________________________

 

 Egzaminy kwalifikacyjne w rzemiośle

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie – zgodnie delegacją zawartą w ustawie o rzemiośle – przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez izby rzemieślnicze.

Szczegółowe warunki i tryb powołania komisji oraz przeprowadzania egzaminów, a także warunki dopuszczenia do egzaminów czeladniczego i mistrzowskiego ustalił Minister Edukacji Narodowej i Sportu, w porozumieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Podstawą prawną egzaminów jest ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz.979 z 2002r. – tekst jednolity – oraz Dz.U. Nr 137, poz. 1304 z 2003r.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215, poz. 1820).

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)   ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz dokształcanie teoretyczne w szkole lub  formach pozaszkolnych;

2)   posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz uzyskała umiejętności zawodowe w zawodzie, w którym zdaje egzamin, w formie pozaszkolnej;

3)   posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach;

4)   posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz co najmniej dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin – odpowiednio do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez  Związek Rzemiosła Polskiego, jeżeli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w pkt 3;

5)   posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6)   posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)   posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

2)   przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin, i posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

3)   posiada tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

4)   posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, oraz świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej;

5)   posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;

6)   posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.

 

Osoba  ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu do wniosku dołącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa powyżej, oraz przedstawia oryginały tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech;

2) jedną fotografię;

3) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.