Menu Content/Inhalt
Statut PDF Drukuj

Statut Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Szczecinie

uchwalony w dniu 02 lipca 2007r. z późniejszymi zmianami

z dnia 30.06.2009r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie ,   zwana dalej Izbą jest społeczno – zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła, zrzeszając na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne organizacje i jednostki określone w art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle.

2. Izba pełni funkcję federacji pracodawców. 

                                                                        § 2

1. Izba będzie występować pod  nazwą: Zachodniopomorska Izba Rzemiosła  i Przedsiębiorczości w Szczecinie, może używać swojej nazwy za granicą uwzględniając jej odpowiedniki w językach obcych.

2. Izba ma siedzibę w Szczecinie ,  a terenem jej działania jest cały kraj.

§ 3

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle ( Dz. U. nr 17, poz.92 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 19 listopada 1999r.- Prawo działalności gospodarczej( Dz. U. nr 101, poz.1178) z późniejszymi zmianami, ustawy z dnia 23 maja 1991r., - O organizacji pracodawców (Dz. U. nr 55. poz.235)               z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

2. Izba może być członkiem innych organizacji, związków, zrzeszeń, po podjęciu stosownych uchwał.                                          

                                                                         § 4

1. Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych w niej  organizacji wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników w kraju i zagranicą a w szczególności:

 1. wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła,

 2. udzielanie pomocy instruktażowo-doradczej zrzeszonym organizacjom i ich członkom.

 3. prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych:    czeladniczych, mistrzowskich, nadawania certyfikatów i innych

 4. tworzenie warunków sprzyjających działalności rzemieślniczej, w tym prowadzonej przez osoby niepełnosprawne lub zatrudniające osoby niepełnosprawne,

 5. zakładanie i prowadzenie we współpracy z władzami oświatowymi zawodowych szkół ponad gimnazjalnych

 6. inspirowanie i pomoc organizacyjna w działalności marketingowej i promocji

 7. delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organizacji doradczych,

 8. wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego oraz innych działań wymagających wiarygodności i znajomości rzeczy w zakresie rzemiosła   i mających znaczenie dla reprezentowanych przez Izbę dziedzin; w szczególności ustanawiania i zaprzysięgania rzeczoznawców, biegłych, itp.,

 9. proponowanie, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami kandydatów na  członków rad zatrudnienia, ławników sądowych, rad nadzorczych, itp.,

10. wydawanie opinii i zaświadczeń o istniejących zwyczajach dotyczących rzemiosła

11. wydawanie świadectw o pochodzeniu towarów i innych niezbędnych zaświadczeń

12.udzielanie porad i pomocy w zakresie pozyskiwania terenów i prowadzenia inwestycji przez rzemieślników, przedsiębiorców członków Izby

13. wykonywanie innych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa dotyczących rzemiosła i małej przedsiębiorczości.

14. prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej oraz turystycznej, organizowanie koncertów, imprez, wyjazdów zawodowych, pielgrzymkowych, turystycznych

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, a wszystkie dochody ze swojej działalności przeznacza na realizację celów statutowych.

3. Izba może powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworzyć wspólnie      z innymi osobami prawnymi i fizycznymi-krajowymi i zagranicznymi- jednostki  gospodarcze

§ 5

Izba jest uprawniona do:

1.do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych: czeladniczych, mistrzowskich, nadawania certyfikatów i innych

2.potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.

3. powoływanie komisji kwalifikacyjnych

4.powoływania komisji egzaminacyjnych.

5.powoływania komisji branżowych.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6.

1. Członkami założycielami Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości         w Szczecinie są organizacje rzemieślnicze, które w dniu 02 lipca 2007r.  uczestniczyły  w zebraniu założycielskim: Cech Rzemiosł Budowlanych i Drzewnych oraz MiŚP w Szczecinie, Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinie, Cech Rzemiosł Różnych w Stargardzie Szczecińskim, Cech Rzemiosł Włókienniczych, Odzieżowych i Skórzanych w Szczecinie, Cech Rzemiosł Komunalnych w Szczecinie.

2. Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

 1. cechy,

 2. spółdzielnie rzemieślnicze,

 3.  inne podmioty gospodarcze

                                                             § 7

Członkowie Izby mają prawo do:

1) korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności  Izby, z uwzględnieniem postanowień § 8 punktu 2 statutu,

2) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

3) uzyskiwanie informacji o wynikach i działalności Izby.

4) udziału przez swych delegatów w Zjazdach Delegatów i w wyborach do innych organów Izby

 § 8

Członkowie mają obowiązek:

1. stosowania się do statutu oraz uchwał organów Izby,

2. uiszczania terminowo składek na wykonywanie zadań Izby. Wysokość wpłaty określają delegaci na zjazd, w formie uchwały.

3. wspierania Izby w działaniach na rzecz szczecińskiego rzemiosła.

                                                                         § 9

1.Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd  Izby na najbliższym posiedzeniu, na podstawie:

1.złożonej deklaracji na piśmie 

2.pozytywnej opinii o kandydacie na członka, dwóch członków założycieli Izby

3.wpłacenia wpisowego, w wysokości określonej przez Zarząd

2. O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym         w statucie.

3. Członek może wystąpić z Izby po uprzednim 6-miesiącznym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

 

              § 10

1. Członkostwo może być rozwiązane przez:

 1. wykreślenie:

   a) jeżeli członek Izby zmieni swój przedmiot działania w taki sposób, że utraci             charakter organizacji rzemieślniczej lub zlikwiduje swoją działalność

   b) wystąpi na zasadach określonych w § 9 ust. 3

 2. wykluczenie:

  1) jeżeli członek Izby nie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie,

2. Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Członkowi Izby wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w § 26 statutu.

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu członkowi Izby zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie           w ciągu 14 dni od daty decyzji.

ORGANY IZBY

§ 11

1. Organami Izby są:

  1. Zjazd Delegatów, 

  2. Zarząd Izby,

  3. Komisja Rewizyjna.

2. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu Izby oraz członkiem Komisji Rewizyjnej. Każdy członek Izby może mieć tylko jednego przedstawiciela w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

3. Wybory do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej, dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów według listy obecności Zjazdu Delegatów.

Kandydaci do organów statutowych;§ 11 pkt.1 ust. 2 i 3 zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia o niekaralności.

Kandydatami do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie rzemieślnicy           i przedsiębiorcy będący członkami Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie lub zrzeszonych w niej cechów i spółdzielni. Odwołanie Prezesa Izby, członka Zarządu, Przewodniczącego  i członka Komisji Rewizyjnej następuje także w głosowaniu jawnym według listy obecności Zjazdu Delegatów.

4. Warunkiem wyboru Prezesa Izby, członka Zarządu, Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie ponad 50 % głosów ważnych, oddawanych kolejno, według listy obecności Zjazdu Delegatów.

Warunkiem odwołania członków organów jak  § 11 pkt 1 ust.2, 3 przed upływem kadencji jest uzyskanie 2/3 głosów przy obecności co najmniej trzech członków założycieli..

5. Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko oddane za i przeciw uchwale.

§ 12

1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału w głosowaniu                 w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej winni czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiadają za nie osobiście, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

ZJAZD DELEGATÓW

§ 13

Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Izby upoważnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

1. Delegatami na Zjazd są spośród członków Izby starsi Cechów i Prezesi zarządów spółdzielni rzemieślniczych prowadzący działalność gospodarczą, oraz osoby wskazane przez inne jednostki, o których mowa w § 6 pkt 2 ust. 3.

2. Członkom założycielom Izby przysługuje prawo do wyboru dwóch delegatów. Pozostałym członkom Izby przysługuje wybór po jednym delegacie. Dotyczy to także podmiotów gospodarczych, o których mowa w § 6, pkt 2, ust.3 zrzeszonych bezpośrednio w Izbie, które wybierają tylko jednego delegata, bez względu na ilość należących podmiotów.

3. W Zjeździe Delegatów mogą uczestniczyć również inne osoby zaproszone przez Zarząd, bez prawa do głosowania

4. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek: śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji lub utraty funkcji dającej mandat delegata w swojej organizacji. Delegat ma tylko 1 głos i bierze udział w Zjeździe osobiście.

 

§14

Do właściwości Zjazdu należy:

1. wyrażenie opinii o sytuacji rzemiosła i jego organizacjach,

2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i członków Izby w tych sprawach oraz podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i nabycia nieruchomości.

3. uchwalenie statutu i jego zmian,

4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej.

5. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,

6. uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał   i Wniosków,

7. udzielanie absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu, Przewodniczącemu  i członkom Komisji Rewizyjnej. Absolutorium udziela się w głosowaniu jawnym, po roku obrachunkowym,

8. wybieranie i powoływanie Prezesa Izby, członków Zarządu ,Przewodniczącego Kom. Rewizyjnej oraz jej członków,

9. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby  

10. nadawanie godności honorowych,

11. upoważnienie Zarządu Izby do zaciągania kredytów do wysokości określonej w uchwale Zjazdu.

12. uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

§ 15

1. Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Izby przynajmniej raz w roku.

2. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd Izby powinien pisemnie powiadomić delegatów zawiadomieniami wysłanymi co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Zjazdu. Z dniem wysłania zawiadomień, w biurze Izby wykłada się do wglądu: protokół   z poprzedniego Zjazdu, projekty regulaminu obrad i proponowanych uchwał oraz sprawozdania Zarządu Izby  Komisji Rewizyjnej, a w przypadku Zjazdu obrachunkowego dodatkowo bilans, rachunek zysków i strat.

3. Uzupełnienia porządku obrad zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest do zgłoszenia wniosku o zwołaniu Zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad Zjazdu Zarząd Izby obowiązany jest powiadomić zrzeszonych delegatów na siedem dni przed terminem Zjazdu.

4. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany może być z ważnych powodów przez Zarząd Izby  w każdym czasie. Zarząd Izby zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny zjazd na wniosek:

- co najmniej 50% zrzeszonych organizacji,

- Komisji Rewizyjnej,

Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd Izby zobowiązany jest zwołać zjazd w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku, powiadomić pisemnie delegatów na 10 dni przed terminem Zjazdu Nadzwyczajnego.

§ 16

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby, przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór przewodniczącego Zjazdu i sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu.

§ 17

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy     co najmniej trzech członków założycieli.

2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 15 statutu.

Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić także przez Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej trzech członków założycieli. Uchwałą o uzupełnienie porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli Regulamin Zjazdu nie stanowi inaczej.

4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd, każdorazowo przed rozpoczęciem jego obrad.

5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zjazdu.

Protokół przechowuje Zarząd Izby.

 

ZARZĄD IZBY

§18

1.     Pięcioosobowy Zarząd składa się z Prezesa Izby oraz czterech wiceprezesów.

2.     Kadencja Prezesa i członków zarządu Izby trwa cztery lata.

Mandaty Prezesa i członków Zarządu wygasają z upływem kadencji.

3.     Prezes i członkowie Zarządu tracą mandat w przypadku:

1. złożenia rezygnacji

2. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa kryminalne  i gospodarcze

3. wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła

4. utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której byli członkami.

4.     Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony wiceprezes i przewodniczy ich obradom, a w razie nieobecności wyznaczony wiceprezes.

5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz  na kwartał..

6.     Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał  zwykłą większością głosów Do ważności  uchwał zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia, któremu w tym przypadku przysługuje głos podwójny.

PREZES IZBY

§19

1. Prezesa Izby, Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym, spośród członków założycieli

2. Wybór Prezesa jest równoznaczny z powołaniem na to stanowisko.

3. Prezes Izby kieruje działalnością Zarządu Izby.

4. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają: Prezes Izby     wraz z jednym z Wiceprezesów, którzy reprezentują Izbę na zewnątrz.

5.Prezes Izby organizuje wykonywanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji  i czynności niezastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłączonej właściwości Zjazdu Delegatów i Komisji Rewizyjnej. Prezes Izby powołuje komisje egzaminacyjne, kwalifikacyjne i branżowe. Prezes Izby może powołać w razie potrzeby komisje opiniodawczo - doradcze.

6. Prezes Izby lub osoba przez niego upoważniona ,może być w rozumieniu Kodeksu Pracy kierownikiem Izby jako zakładu pracy.

7. Prezes Izby może ustanowić pełnomocników do wykonywania czynności określonego     rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i    obowiązków.

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 20

Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem kontrolnym, który podejmuje decyzje w formie uchwał. Składa się z trzech członków .Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym oddzielnie przewodniczącego i członków  Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 21

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie finansowej działalności Izby, to jest:

1. okresowe badanie dokumentów finansowych,

2.  badanie rocznych sprawozdań finansowych,

3. badanie działalności gospodarczej Izby, jej zakładów własnych, jak również udziałów  

    w spółkach i innych organizacjach w których zaangażowany jest majątek Izby,

4. składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń,

5. przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Izby.

§ 22

 

1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

    Mandaty członków Komisji Rewizyjnej wygasają wraz z upływem kadencji.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej tracą mandat w przypadku:

1. złożenia rezygnacji,

2. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwa kryminalne

    i gospodarcze

3. wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła,

4. utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której byli członkami.

5. szczegółowy tryb działania Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią

    regulamin.

 

 

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§ 23

1. Od decyzji Zarządu Izby organizacjom rzemieślniczym i osobom, których decyzja dotyczy 

    w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym, służy odwołanie do Zjazdu wniesione za

    pośrednictwem Zarządu.

2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez Zarząd Izby przepisów prawa,

    statutu, uchwał organów Izby .

3. Termin odwołania od decyzji wynosi 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej treści.

    Zawiadomienie o decyzji powinno zawierać jej uzasadnienie, oraz pouczenie o prawie

    odwołania od decyzji w przewidzianym w statucie terminie.

4. Odwołanie od decyzji Zarządu Izby powinno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd, jeżeli

    wpłynęło co najmniej na 3 tygodnie przed terminem Zjazdu.

5. Zarząd Izby może wstrzymać wykonanie decyzji w przypadku wniesienia odwołania - do

    czasu rozpatrzenia odwołania.

6. Zjazd może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli uchybienie

    nastąpiło bez winy odwołującego i odwołujący usprawiedliwia je wyjątkowymi  

     okolicznościami.

7. Zarząd Izby zobowiązany  jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały Zjazdu w terminie  

    30 dni od daty podjęcia uchwały.

 

 

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 24

Cele i zadania statutowe Izby oraz koszty działalności Izby pokrywane są:

1.  z prowadzonej działalności gospodarczej

2.  z prowadzenia ośrodków szkoleniowych

3.  z prowadzenia działalności szkoleniowej, przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych:

     czeladniczych, mistrzowskich, nadawanych certyfikatów i innych.

4.  ze składek członków,

5.  z wpływów z działalności Izby,

6.  z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych, oraz innych osób fizycznych

     i prawnych,

7.  z oprocentowania środków bankowych,

8.  z udziału w zyskach i spółkach i innych podmiotach gospodarczych do których Izba

     należy,

9.  z dotacji i subwencji.

10. funduszy europejskich, norweskich i innych.

 

 

 

ZMIANA STATUTU

 

§ 25

 

Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów podjętej w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków założycieli  Izby.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26

 

1. O likwidacji Izby oraz przeznaczeniu jej majątku decyduje Zjazd Delegatów w głosowaniu

    jawnym, większością 2/3 głosów, przy obecności wszystkich członków założycieli Izby.

 

2. Statut Izby podlega zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

3. Przepisy Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia ich przez Zjazd Delegatów.

    Niniejszy Statut uchwalony został na zebraniu założycielskim w dniu 02 lipca 2007r.