Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Zrzeszenie w Izbie
Zrzeszenie w Izbie PDF Drukuj

Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

 1. cechy,

 2. spółdzielnie rzemieślnicze,

 3. inne podmioty gospodarcze

 

Członkowie Izby mają prawo do:

1) korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności  Izby, z uwzględnieniem postanowień § 8 punktu 2 statutu,

2) zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

3) uzyskiwanie informacji o wynikach i działalności Izby.

 

Członkowie mają obowiązek:

1. stosowania się do statutu oraz uchwał organów Izby,

2. uiszczania terminowo składek na wykonywanie zadań Izby. Wysokość wpłaty określają delegaci na zjazd, w formie uchwały.

 

Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd  Izby na najbliższym posiedzeniu, na podstawie:

1 .złożonej deklaracji na piśmie 

2. pozytywnej opinii o kandydacie na członka, dwóch członków założycieli Izby

3. wpłacenia wpisowego, w wysokości określonej przez Zarząd

 

O uchwale o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.