Menu Content/Inhalt
Strona główna arrow Aktualności
Aktualności

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

      Kształcimy w zawodzie:

 
 
 

Ø    Mechanik pojazdów samochodowych

(Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych)

Ø    Elektromechanik pojazdów samochodowych

(Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych)

Kursy kierowane są do osób dorosłych

Terminy realizacji projektu:

Ø   I Grupa: X.2016 – VII.2017

Ø   II Grupa: X.2017 – VII.2018

Ø   III Grupa: II. 2018 – XI.2018

ZGŁOSZENIA I DODATKOWE INFORMACJE:  www.fundacja.szczecin.pl

ul. Klonowica 14, 71-244 Szczecin, Tel. 518 940 797, fundacja@fundacja.szczecin.pl

 

Kursy współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Projekt „ Zostań kwalifikowanym mechanikiem lub elektromechanikiem samochodowym”

Nr projektu: RPZP.08.07.00-32-K028/16

 

 

 _______________________________________________________________________________________________

 

Egzamin kwalifikacyjny w zawodzie KUCHARZ, PIEKARZ, CUKIERNIK

Twoją szansą!!

Wiadomość na ostrzu noża!!

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zachęca osoby wykonujące zawód kucharz, a także tegorocznych (oraz z lat wcześniejszych) absolwentów klas kucharz, technolog żywienia zbiorowego, do zdawania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie

kucharz, piekarz, cukiernik.

 

 

Informujemy, że w ślad za nowelizacją ustawy, kucharze wracają na listę zwodów rzemieślniczych- będą rzemieślnikami.

Uchwała Nr 15 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: NOI-130/  Standardy / 15 w sprawie: ustalenia standardów wymagań egzaminacyjnych na egzamin czeladniczy i egzamin mistrzowski przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne Izb rzemieślniczych, na podstawie art.3, ust.3a ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 nr 0 poz 1182 ze zm.) oraz § 2 ust.2, pkt.7 Statutu Związku Rzemiosła Polskiego

- Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego podjął uchwałę o ustaleniu: między innymi standardów wymagań egzaminacyjnych w zawodzie kucharz.

 Dzięki temu otworzyła się droga do uzyskiwania tytułu czeladnika lub mistrza, które potwierdzają odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

ZIRziP, przeprowadza egzaminy w zawodzie kucharz, piekarz, cukiernik

(kod zawodu 512001 kucharz) na poziomie :

-  czeladniczym (nr standardu 74/cz)

-  mistrzowskim (nr standardu 74/m).

kod zawodu 511201 cukiernik) na poziomie :

-  czeladniczym (nr standardu 76/cz)

-  mistrzowskim (nr standardu 76/m).

kod zawodu 511204 piekarz) na poziomie :

-  czeladniczym (nr standardu 77/cz)

-  mistrzowskim (nr standardu 77/m).

 Po zdaniu egzaminu, osoba, która do niego przystąpiła z wynikiem pozytywnym, otrzyma dokument kwalifikacji zawodowych w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie- kucharz, piekarz, cukiernik. To kwalifikacje poszukiwane

i doceniane na krajowym, a także zagranicznym rynku pracy.

Czeladnicy i mistrzowie, po egzaminie dodatkowo otrzymują suplement do dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego w języku polskim i angielskim.

Suplement Europass –  to szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela Świadectwa czeladniczego lub Dyplomu Mistrzowskiego. Zawiera on również wskazanie zawodów, do których wykonywania jest uprawniona osoba posiadająca tytuł czeladnika lub mistrza. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, a struktura tego dokumentu we wszystkich krajach członkowskich UE jest jednolita.

W Polsce, dodatkowo Europass zawiera nr świadectwa lub dyplomu oraz imię i nazwisko posiadacza, jest wydawany bezpłatnie.

Informacje na temat egzaminu, skompletowania niezbędnych dokumentów, możliwości skorzystania ze szkolenia przygotowującego do egzaminu (8h), cen i terminów można uzyskać w biurze ZIRziP, przy ul. Kr. Korony Polskiej 25, pok.105, telefonicznie, pod nr tel:

91/4222287, 91/4221631 oraz na str.: www.zirzip.szczecin.pl

 

Zapraszamy, skorzystaj!!

                                                                                                           Zarząd ZIRziP

                                                                                                            w Szczecinie

 ________________________________________________________________________________________

Egzamin kwalifikacyjny w zawodzie KELNER

Twoją szansą!!!!

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, zachęca osoby wykonujące zawód kelnera, a także tegorocznych (oraz z lat wcześniejszych) absolwentów klas kelnerskich do zdawania egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego w zawodzie kelner.

   

 Informujemy, że w ślad za nowelizacją ustawy o rzemiośle (art. 3, ust 3a – tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1182) Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego Uchwałą Nr 6 z dnia 21 marca 2016 r. ustalił standardy wymagań egzaminacyjnych na egzamin mistrzowski i egzamin czeladniczy przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych między innymi w zawodzie: kelner.

 Od 15-go maja 2016 r. ZIRziP w Szczecinie będzie przeprowadzała egzaminy w zawodzie kelner (kod zawodu 513101) na poziomie :

-  czeladniczym (nr standardu 132/cz)

-  mistrzowskim (nr standardu 132/m).

Po zdaniu egzaminu, osoba, która do niego przystąpiła z wynikiem pozytywnym, otrzyma dokument kwalifikacji zawodowych w postaci świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie- kelner. To kwalifikacje poszukiwane i doceniane na krajowym, a także zagranicznym rynku pracy.

Czeladnicy i mistrzowie, po egzaminie dodatkowo otrzymują suplement do dyplomu mistrzowskiego lub świadectwa czeladniczego w języku polskim i angielskim.

Suplement Europass –  to szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez właściciela Świadectwa czeladniczego lub Dyplomu Mistrzowskiego. Zawiera on również wskazanie zawodów, do których wykonywania jest uprawniona osoba posiadająca tytuł czeladnika lub mistrza. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem, a struktura tego dokumentu we wszystkich krajach członkowskich UE jest jednolita.

W Polsce dodatkowo Europass zawiera nr świadectwa lub dyplomu oraz imię i nazwisko posiadacza, jest wydawany bezpłatnie.

Informacje na temat egzaminu, skompletowania niezbędnych dokumentów, możliwości skorzystania z organizacji seminariów (8h- w dni powszednie lub w weekendy w zależności od potrzeb zainteresowanych uczestników),  cen i terminów można uzyskać w biurze ZIRziP, przy ul. Kr. Korony Polskiej 25, pok.105, telefonicznie, pod nr tel: 91/ 4222287, 91/4221631 oraz na str.: www.zirzip.szczecin.pl

 Zapraszamy, skorzystaj, bądź pierwszy!!

                                                                                                           Zarząd ZIRziP

                                                                                                           w Szczecinie

 

___________________________________________________________________________________

 

Egzamin kwalifikacyjny w zawodzie KELNER, KUCHARZ, PIEKARZ, CUKIERNIK, Twoją szansą!!!!

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, przedstawia

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

I MISTRZOWSKIEGO

w zawodzie kelner, kucharz, piekarz, cukiernik

i pozostałych zawodach rzemieślniczych (zgodnie z listą powołanych komisji egzaminacyjnych przy ZIRziP)

Warunki dopuszczenia do egzaminów kwalifikacyjnych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje   egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 6 oraz § 7 brzmią:

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację   w zawodzie.

 Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków: 

 1. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin,po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
      2.  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
      3.  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
     4.  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
     5.  posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
     6.  posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego w zawodzie składaw siedzibie Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie, przy ul. Kr. Korony Polskiej 25, budynek DOMAR (pokój nr 105 - parter) lub przesyła przesyłką pocztową na adres podany w linku kontaktowym, bądź elektronicznie na e-mail: zirzipszczecin@onet.eu, po osiągnięciu wymaganego stażu pracy w zawodzie) następujące dokumenty:

1. czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu

2. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły (min. gimnazjum)/ albo wraz z oryginałem w celu uwierzytelnienia, za zgodność (oryginału nie należy składać!)

3. uwierzytelnioną kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (pracownicy młodociani)

4. zaświadczenie o odbyciu i ukończeniu praktycznej nauki zawodu lub uwierzytelniona kopia świadectwa (świadectw) pracy w danym zawodzie

5. jeden egz. aktualnej fotografii legitymacyjnej/dowodowej czytelnie podpisany na odwrocie

6. dowód wpłaty za egzamin (KP z kasy Izby  przy wpłatach gotówkowych lub potwierdzenie wykonania przelewu bankowego albo wpłaty gotówkowej dokonanej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub banku

Osoby ubiegające się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego składają:

1. czytelnie wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego

2. uwierzytelnioną kopię uzyskanego wcześniej świadectwa czeladniczego w danym zawodzie

3. uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończonej ostatniej szkoły

4. uwierzytelnione kopie: świadectwa/-ctw pracy, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - które potwierdzą nabycie wymaganego minimalnego stażu pracy w zawodzie

5. jeden egz. aktualnej fotografii dowodowej - podpisany czytelnie na odwrocie.

Opłaty za egzaminy kwalifikacyjne, zgodnie z ustawą o rzemiośle (Dz.U. z 2015r., poz.1782) wynoszą:

1284,11 zł - egzamin mistrzowski

  642,05 zł - egzamin czeladniczy

  214,01 zł - egzamin sprawdzający

Wpłat można dokonywać gotówką w kasie Izby lub przelewem na rachunek bankowy Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości nr  03 1160 2202 0000 0000 9341 3690. Adres odbiorcy: Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Kr. Korony Polskiej 25, 70-486 Szczecin. Więcej informacji nt. egzaminów kwalifikacyjnych pod nr tel. 91/4222287, 01/4221631.

Zapraszamy, skorzystaj !!

                                                                                                          Zarząd ZIRziP

                                                                                                          w Szczecinie

 

 

_____________________________________________________________________________________

UWAGA!!!!

Osoby chcące uzyskać kwalifikacje w zawodzie,

prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Izby.

Egzaminy ustalane są indywidualnie,

po złożeniu przez kandydatów

na czeladników i mistrzów wymaganych dokumentów.

 

Koszt egzaminu czeladniczego: 642,00zł

Koszt egzaminu mistrzowskiego: 1284,00zł.

 _____________________________________________________________________

 

INFORMUJEMY, ŻE  MOŻNA  ZAMAWIAĆ  DYPLOMY

I  ŚWIADECTWA OZDOBNE.

Możliwość dotyczy wszystkich zadających przed naszą Izbą oraz tych z Państwa, którzy składali egzaminy przed innymi Izbami. Dokumenty ozdobne są potwierdzeniem otrzymania tytułu mistrza i czeladnika, na podstawie przedstawionych dokumentów, nie zawierają oceny z egzaminu.

  _____________________________________________________________________

 

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w KURSIE PEDAGOGICZNYM

przyjmujemy pod nr tel. 91/422-16-31, mailem lub w siedzibie Izby.

Filtr     Kolejność     Pokaż # 
Tytuł pozycji
ZUS, podatki - ARCHIWUM
Podatki, ZUS, wynagrodzenia
Wydarzenia
 
«« start « poprz. 1 nast. » koniec »»
Pozycje :: 1 - 3 z 3